Biuro Rachunkowe

    Prowadzimy księgi rachunkowe oraz ewidencje podatkowe (mniejsza księgowość - książka przychodów i rozchodów KPiR, inne ewidencje). Zajmujemy się sprawami pracowniczymi oraz obsługą kadrowo - płacową. Nasi klienci to osoby prawne, osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą, rolnicy oraz osoby fizyczne nie prowadzący własnej działalności gospodarczej.

Reprezentujemy naszych klientów przed organami Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz pozostałych jednostek na życzenie klienta.

 


                                   OFERTA


◊    KSIĘGI RACHUNKOWE 

 • opracowanie i wdrożenie Zakładowego Planu Kont, ewidencjonowanie dokumentów księgowych w księgach rachunkowych;
 • prowadzenie  ewidencji   środków  trwałych  oraz  wartości  niematerialnych i prawnych zarówno dla celów bilansowych jak i podatkowych oraz dokonywania miesięcznych odpisów amortyzacyjnych wg zatwierdzonego przez klienta planu amortyzacji;
 • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług,
 • obliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług oraz miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych/fizycznych,
 • kontrola należności i zobowiązań,
 • bieżący monitoring sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa,
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie dodatkowych sprawozdań finansowych na potrzeby osób zarządzających przedsiębiorstwem,
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych dla GUS,
 • sporządzanie deklaracji PIT, CIT, INTRASTAT, VAT, VAT UE, ZUS,
 • bieżące informowanie o zmianach w przepisach prawno-podatkowych dotyczących branży gospodarczej klienta,
 • współpraca z przedstawicielami służb finansowo-rachunkowych klienta oraz instytucjami kontrolnymi,
 • udzielanie porad dotyczących poprawności dokonywanych operacji gospodarczych i finansowych pod względem obowiązującego prawa.

                                  ◊  KSIĘGOWOŚĆ UPROSZCZONA

 • ewidencjonowanie dokumentów księgowych w PKPiR,
 • prowadzenie  ewidencji  środków  trwałych  oraz  wartości  niematerialnych i prawnych oraz dokonywania miesięcznych odpisów amortyzacyjnych wg planu amortyzacji,
 • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług,
 • obliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług oraz miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • bieżący monitoring,
 • sporządzanie obowiązkowych i dodatkowych sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych dla GUS,
 • bieżące informowanie o zmianach w przepisach prawno-podatkowych dotyczących branży gospodarczej klienta,
 • prowadzenie obowiązujących prawem ewidencji przy opodatkowaniu w formie ryczałtu,
 • kompleksowa obsługa rolników w zakresie podatku VAT,
 • obsługujemy dodatkowo indywidualne osoby fizyczne w ramach rocznych rozliczeń podatkowych, zwrotu podatku VAT za materiały budowlane, itp.

                                      ◊   KADRY I PŁACE  

 • prowadzenie akt osobowych, sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,
 • prowadzenie całości spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi, ustalanie uprawnień do urlopu, prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych, sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia,
 • obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenie, umowy o dzieło),
 • sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości, pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych w firmie,
 • pomoc przy kontrolach z ZUS oraz pomoc w załatwianiu spraw pokontrolnych,
 • sporządzanie list płac wynagrodzeń na podstawie podanych informacji,
 •  sporządzanie list płac wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych,
 •  sporządzanie druków ZUS RMUA dla każdego pracownika,
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych,
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT – 11/8B),
 • sporządzanie rocznego obliczenia podatku (PIT – 4).