Przegląd ksiąg rachunkowych ( rocznych, średniorocznych)

    W ramach przeglądu ksiąg rachunkowych wykorzystujemy unikalne procedury z zakresu badania sprawozdań finansowych i audytów prawno-podatkowych. Weryfikujemy zgodność polityki rachunkowości oraz ksiąg rachunkowych z ustawą o rachunkowości oraz wymagań wynikających ze specyfiki prowadzonej działalności. Poprzez testy dokumentacji źródłowej i jej ewidencji weryfikujemy sprawdzalność, rzetelność i wiarygodność ksiąg rachunkowych, w tym ewidencji prowadzonej w księgach pomocniczych.

    Weryfikujemy zgodność kwalifikacji, klasyfikacji i ewidencji aktywów trwałych ich amortyzacji i odpisów, rozrachunków i ich odpisów aktualizujących, rejestrów VAT, obrotów magazynowych, produkcji, kadr i płac,  przeprowadzamy testy rozliczeń PIT, ZUS, rezerw i rozliczeń międzyokresowych oraz prawidłowości wyceny transakcji w walutach obcych i rozliczeń różnic kursowych.